Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.
Хор:От ю́ности моея́ / мно́зи бо́рют мя стра́сти, / но Сам мя заступи́, / и спаси́, Спа́се мой.

Сла́ва: Ненави́дящии Сио́на, / посрами́теся от Го́спода, / я́ко трава́ бо огне́м / бу́дете изсо́хше.

И ныне: Святы́м Ду́хом / вся́ка душа́ живи́тся, / и чистото́ю возвыша́ется, / светле́ется Тро́ическим Еди́нством священнота́йне.

 

Иерей: Во́нмем.Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Иерей:Прему́дрость.Прокимен, глас 4:

Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя, / кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Хор: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя, / кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Иерей: Стих: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х.

Хор: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя, / кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Иерей : Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Иерей: Я́ко свят еси́, Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Прокимен иной:

Иерей: Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода.

Хор: Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода.

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Хор: Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода.

Иерей: Вся́кое дыха́ние

Хор: да хва́лит Го́спода.

 

Иерей: И о сподо́битися нам слы́шанию свята́го Ева́нгелия Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор: Го́споди, поми́луй, Го́споди, поми́луй,Го́споди, поми́луй.

Иерей: Прему́дрость, про́сти! Услы́шим свята́го Ева́нгелия. Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Иерей: От Матфе́я (или Ма́рка, Луки́, Иоа́нна) свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́!

Иерей: Во́нмем.

 

Евангелие от Матфея, зачало 2:

Иису́с Христо́во Рождество́ си́це бе: обруче́нней у́бо бы́вши Ма́тери Его́ Мари́и Ио́сифови, пре́жде да́же не сни́тися и́ма, обре́теся иму́щи во чре́ве от Ду́ха Свя́та. Ио́сиф же, муж Ея́, пра́веден сый и, не хотя́ Ея́ обличи́ти, восхоте́ тай пусти́ти Ю́. Сия́ же ему́ помы́слившу, се А́нгел Госпо́день во сне яви́ся ему́, глаго́ля: Ио́сифе, сы́не Дави́дов, не убо́йся прия́ти Мариа́м, жены́ твоея́: ро́ждшее бо ся в Ней от Ду́ха есть Свя́та. Роди́т же Сы́на, и нарече́ши и́мя Ему́ Иису́с. Той бо спасе́т лю́ди Своя́ от грех их. Сие́ же все бысть, да сбу́дется рече́нное от Го́спода проро́ком, глаго́лющим: Се́ Де́ва во чре́ве прии́мет и роди́т Сы́на, и нареку́т и́мя Ему́ Емману́ил, е́же есть сказа́емо, с на́ми Бог. Воста́в же Ио́сиф от сна, сотвори́, я́коже повеле́ ему́ А́нгел Госпо́день, и прия́т Жену́ свою́. И не зна́яше Ея́, до́ндеже роди́ Сы́на Своего́ пе́рвенца, и нарече́ и́мя Ему́ Иису́с.

Хор: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́!

Хор:все на 6-й глас:

Сла́ва: Вся́ческая днесь ра́дости исполня́ются, / Христо́с роди́ся от Де́вы.

И ны́не: Вся́ческая днесь ра́дости исполня́ются, / Христо́с роди́ся в Вифлее́ме.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Сла́ва в Вы́шних Бо́гу, / и на земли́ мир, / днесь восприе́млет Вифлее́м седя́щаго при́сно со Отце́м, / днесь А́нгели Младе́нца, рожде́ннаго боголе́пно, славосло́вят: / сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, / в челове́цех благоволе́ние.

 

Иерей: Спаси́ Бо́же лю́ди Твоя́…..и помилуй нас.

Хор: Го́споди, поми́луй, 12 раз.

Возглас: Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ним же благослове́н еси́, со Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Канон

Песнь 1

Ирмос: Христо́с ражда́ется – сла́вите, / Христо́с с Небе́с – сря́щите. / Христо́с на земли́ – возноси́теся. / По́йте Го́сподеви, вся земля́, / и весе́лием воспо́йте, лю́дие, / я́ко просла́вися.

Истле́вша преступле́нием, по Бо́жию о́бразу бы́вшаго, всего́ тле́ния су́ща, / лу́чшия отпа́дша Боже́ственныя жи́зни, / па́ки обновля́ет му́дрый Соде́тель, я́ко просла́вися.

Ви́дев Зижди́тель ги́блема челове́ка, рука́ми его́же созда́, / приклони́в Небеса́, схо́дит; / Сего́ же от Де́вы Боже́ственныя Чи́стыя / всего́ осуществу́ет, вои́стинну вопло́щься, я́ко просла́вися.

Му́дрость, Сло́во и Си́ла, / Сын Сый О́тчий и сия́ние, Христо́с Бог, сил утаи́вся, / ели́ко преми́рных и ели́ко на земли́, / и, вочелове́чся, обнови́л есть нас, / я́ко просла́вися.

Ирмос: Христо́с ражда́ется – сла́вите:

Песнь 3

Хор: Ирмос: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну / и в после́дняя от Де́вы / воплоще́нному безсе́менно, / Христу́ Бо́гу возопии́м: / вознесы́й рог наш, / свят еси́, Го́споди.

Чтец: И́же дохнове́ния прича́щся лу́чшаго Ада́м пе́рстный / и к тле́нию попо́лзся же́нскою ле́стию, / Христа́ от Жены́ ви́дя, вопие́т: / И́же мене́ ра́ди по мне быв, Свят еси́, Го́споди.

Сообра́зен бре́нному умале́нию растворе́нием, Христе́, быв / и прича́стием пло́ти го́ршия, пода́в Боже́ственнаго естества́, / зе́млен быв, и пребы́в Бог, / и возвы́сивый рог наш, / Свят еси́, Го́споди.

Вифлее́ме, весели́ся, князе́й Иу́довых Сый Царь: / Изра́иля бо пасы́й на ра́мех херуви́мских, из тебе́ про́йде Христо́с я́ве / и вознесы́й рог наш над все́ми воцари́ся.

Хор:Ирмос: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну / и в после́дняя от Де́вы / воплоще́нному безсе́менно, / Христу́ Бо́гу возопии́м: / вознесы́й рог наш, / свят еси́, Го́споди.

 

малая ектенья: [Ипакои:]

Песнь 4

Ирмос: Жезл из ко́рене Иессе́ева / и цвет от него́, Христе́, / от Де́вы прозя́бл еси́, / из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи, / прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя, / Невеще́ственный и Бо́же: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Его́же дре́вле прорече́ Иа́ков, / язы́ков ожида́ние, Христе́, от коле́на Иу́дова возсия́л еси́ / и си́лу Дама́скову, Самари́йскую же коры́сть прише́л еси́ испроврещи́, / лесть пременя́я в ве́ру боголе́пну: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Волхва́ дре́вле Валаа́ма словесы́ ученики́, / му́дрыя звездоблюсти́тели, / ра́дости испо́лнил еси́, / звезда́ от Иа́кова, возсия́в, Влады́ко, / язы́ков нача́ток вводи́мый прия́л же еси́ я́ве: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Я́ко на руно́, во чре́во Де́вы сшел еси́ дождь, Христе́, / и я́ко ка́пли, на зе́млю ка́плющия. / Ефио́пия, и Фарси́с, и Арави́тстии о́строви же, / Сава́, Ми́дов всю зе́млю держа́щии, припадо́ша Тебе́, Спа́се: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5

Ирмос: Бог сый ми́ра, Оте́ц щедро́т, / Вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела, / мир подава́юща, посла́л еси́ нам: / тем, Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся, / от но́щи у́тренююще, / славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

В рабе́х ке́саревым повеле́нием написа́тися поко́рься, / и нас, рабы́ су́щия, врага́ и греха́ свободи́л еси́, Христе́, / весь же по нам обнища́в, / и пе́рстнаго от самаго́ едине́ния и обще́ния богосоде́лал еси́.

Се Де́ва, я́коже дре́вле рече́, / во чре́ве прие́мши, родила́ есть Бо́га вочелове́чшася и пребыва́ет Де́ва. / Ея́же ра́ди примири́вшеся Бо́гу, гре́шнии, / Богоро́дицу су́щую вои́стинну, ве́рнии, воспои́м.

Песнь 6

Ирмос: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь, / якова́ прия́т, / в Де́ву же все́льшееся Сло́во / и плоть прие́мшее про́йде сохра́ншее нетле́нну. / Его́же бо не пострада́ истле́ния, / Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Прии́де, вопло́щься, Христо́с Бог наш из чре́ва, / Его́же Оте́ц пре́жде денни́цы ражда́ет; / правле́ния же держа́ пречи́стых сил, / в я́слех ско́тиях возлежи́т и пелена́ми повива́ется, / разреша́ет же многоплете́нныя плени́цы прегреше́ний.

Ю́но из Ада́ма отроча́ смеше́ния, роди́ся Сын и ве́рным даде́ся, / бу́дущаго ве́ка Сей есть Оте́ц и Нача́льник / и нарица́ется Вели́каго Сове́та А́нгел. / Сей кре́пок Бог есть / и держа́й о́бластию всю тварь.

Ирмос: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь, / якова́ прия́т, / в Де́ву же все́льшееся Сло́во / и плоть прие́мшее про́йде сохра́ншее нетле́нну. / Его́же бо не пострада́ истле́ния, / Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

 

малая ектенья:

Кондак, глас 3.

Хор: Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет, / и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит. / А́нгели с па́стырьми славосло́вят, / волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют: / нас бо ра́ди роди́ся / Oтроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.

[Икос:]

Песнь 7

Ирмос: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни, / злочести́ваго веле́ния небре́гше, / о́гненнаго преще́ния не убоя́шася, / но, посреде́ пла́мени стоя́ще, поя́ху: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Па́стырие, свиря́юще, ужа́сно светоявле́ние получи́ша: / сла́ва бо Госпо́дня облиста́ их, и А́нгел, воспо́йте, – вопия́, – я́ко роди́ся Христо́с, отце́в Бог благослове́нный.

Внеза́пу с сло́вом А́нгеловым Небе́сная во́инства, / сла́ва, – вопия́ху, – Бо́гу в Вы́шних, на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние: / Христо́с возсия́, отце́в Бог благослове́нный.

Глаго́л что сей? – реко́ша па́стырие, – / прише́дше, уви́дим бы́вшее, Боже́ственнаго Христа́. / Вифлее́ма же доше́дше, с Ро́ждшею покланя́хуся, воспева́юще: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Чу́да преесте́ственнаго / росода́тельная изобрази́ пещь о́браз: / не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя, / я́ко ниже́ огнь Божества́ Де́вы, / в Ню́же вни́де утро́бу. / Тем воспева́юще, воспое́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода / и превозно́сит во вся ве́ки.

Влече́т Вавило́ня дщи о́троки плене́нныя Дави́довы от Сио́на к себе́, / дароно́сцы же слет волхвы́ де́ти, / Дави́дове Богоприя́тней дще́ри моля́щияся. / Тем, воспева́юще, воспои́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Орга́ны уклони́ша плаче́вныя пе́сни, / не поя́ху бо в земли́ чужде́й о́троцы Сио́новы, / вавило́нскую же разреша́ет лесть всю и мусики́йския соста́вы, / в Вифлее́ме возсия́в, Христо́с. / Тем, воспева́юще, воспои́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Коры́сти Вавило́н ца́рства Сио́ня и плене́нное бога́тство прия́т, / сокро́вища же Христо́с в Сио́н сего́, / и цари́ звездо́ю наставля́я, звездоблюсти́тели влече́т. / Тем, воспева́юще, воспои́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

...

Читайте также:
Общие формулы органических соединений основных классов: Алгоритм составления формул изомеров алканов...
Пример художественного стиля речи: Жанры публицистического стиля имеют такие типы...
Основные научные достижения Средневековья: Ситуация в средневековой науке стала меняться к лучшему с...
Методы цитологических исследований: Одним из первых создателей микроскопа был...

Поиск по сайту

©2015-2022 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-08-20 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:


Мы поможем в написании ваших работ!
Обратная связь
0.019 с.