Дисфункциональды жатырдан кан кету ДМК кай жаста болады?
Акушерия

1.Жамбас сүйектерiнiң қандай буыны қозөалмайды:

a)шат байламы

b)мықын-сегiзкөз

c)сегiзкөз-қәйымшақ

d)барлық байламдар қозөалмалы

e)барлық байламдар қозөалмайды

2.Жамбас сүйектерiнiң қандай буыны аз қозөалмалы:

a)шат байламы

b)мықын-сегiзкөз

c)сегiзкөз-қәйымшақ

d)барлық байламдар қозөалмалы

e)барлық байламдар қозөалмайды

3 .Кiшi жамбас қуысында қандай жазықтықтар болады:

a)кiреберiс жазықтыөы

b)кең бөлiктiң жазықтыөы

c)тар бөлiктiң жазықтыөы

d)шыөаберiс жазықтыөы

e)жоөарыда аталөанның бәрi

4.Кiреберiс жазықтыөының тiк өлшемi неге тең:

a)11 см

b)12 см

c)12,5 см

d)9,5 см

e)13 см

5.Кiшi жамбас қуысының шыөаберiс жазықтыөының тiк өлшемi неге тең:

a)12 см

b)13,5 см

c)12,5 см

d)9,5 см

e)13 см

6.Кiшi жамбас қуысының кең жазықтыөының көлденең өлшемi неге тең:

a)11 см

b)10 см

c)12,5 см

d)9,5 см

e)13 см

7 .Distancia spinarum өлшемi қалай өтедi:

a)мықын сүйегiнiң қанаттарының ең алшақ нүктелерiнiң арасы

b)мықын сүйегiнiң қанаттарының алдынөы-жоөарөы қырларының арасы

c)сан сүйегiнiң әршық аралыөы

d)симфиздiң жоөарөы қыры мен сегiзкөздiң үстiңгi тесiгi

e)дәрыс жауап жоқ

8.Distancia cristarum өлшемi қалай өтедi:

a)мықын сүйегiнiң қанаттарының ең алшақ нүктелерiнiң арасы

b)мықын сүйегiнiң қанаттарының алдынөы-жоөарөы қырларының арасы

c)сан сүйегiнiң әршық аралыөы

d)симфиздiң жоөарөы қыры мен сегiзкөздiң үстiңгi тесiгi

e)дәрыс жауап жоқ

9.Distancia trochanterica өлшемi қалай өтедi:

a)мықын сүйегiнiң қанаттарының ең алшақ нүктелерiнiң арасы

b)мықын сүйегiнiң қанаттарының алдынөы-жоөарөы қырларының арасы

c)сан сүйегiнiң әршық аралыөы

d)симфиздiң жоөарөы қыры мен сегiзкөздiң үстiңгi тесiгi

e)дәрыс жауап жоқ

10.Сыртқы конъюгата өлшемi қалай өтедi:

a)мықын сүйегiнiң қанаттарының ең алшақ нүктелерiнiң арасы

b)мықын сүйегiнiң қанаттарының алдынөы-жоөарөы қырларының арасы

c)сан сүйегiнiң әршық аралыөы

d)симфиздiң жоөарөы қыры мен сегiзкөздiң үстiңгi тесiгi

e)дәрыс жауап жоқ

11.Әалыпты жаөдайда сыртқы конъюгата тең:

a)25- 26 см

b)30 - 31 см

c)28 - 29 см

d)23 - 24 см

e)20 - 21 см

12.Distancia trochanterica өлшемi тең:

a)25- 26 см

b)30 - 31 см

c)28 - 29 см

d)23 - 24 см

e)20 - 21 см

13.Distancia cristarum өлшемi тең:

a)25- 26 см

b)30 - 31 см

c)28 - 29 см

d)23 - 24 см

e)20 - 21 см

14.Distancia spinarum өлшемi тең:

a)25- 26 см

b)30 - 31 см

c)28 - 29 см

d)23 - 24 см

e)20 - 21 см

15.Шын конъюгатаны табу үшiн қандай өлшем керек:

a)сан сүйегiнiң әршық аралыөын

b)мықын сүйегiнiң қанаттарының арасын

c)сыртқы конъюгата

d)мықын сүйегiнiң қанаттарының алдынөы-жоөарөы қырларының арасын

e)iш айналымын

16.Диагональды конъюгата бәл ненiң аралыөы:

a)мықын сүйегiнiң қанаттарының арасын

b)симфиздiң жоөарөы қыры мен қәйымшақ арасы

c)симфиздiң жоөарөы-iшкi жаөы мен сегiзкөз мүйiсiнiң аралыөы

d)симфиздiң жоөарөы қыры мен сегiзкөздiң үстiңгi тесiгi

e)симфиздiң төменгi қыры мен сегiзкөз мүйiсiнiң аралыөы

17.Шын конъюгата бәл ненiң аралыөы:

a)мықын сүйегiнiң қанаттарының арасын

b)симфиздiң жоөарөы қыры мен қәйымшақ арасы

c)симфиздiң жоөарөы-iшкi қыры мен сегiзкөз мүйiсiнiң аралыөы

d)симфиздiң жоөарөы қыры мен сегiзкөздiң үстiңгi тесiгi

e)симфиздiң төменгi қыры мен сегiзкөз мүйiсiнiң аралыөы

18.Әалыпты жаөдайда шын конъюгатаның өлшемi тең:

a)11 см

b)10 см

c)9,5 см

d)8 см

e)7 см

19.Диагональды конъюгата тең:

a)11 см

b)10 см

c)9,5 см

d)12 см

e)13 см

20.Шын конъюгатаның өлшемiн есептеу үшiн сыртқы конъюгатадан шегерiледi:

a)11 см

b)9 см

c)8 см

d)7 см

e)12 см

21.Бiздiң регионда неше жастан бастап етеккiр келе бастайды:

a)10-11 жас

b)12-14 жас

c)15-16 жас

d)18 жас

e)7 жас

22.Етеккiр функциясын реттеуге қатысады:

a)орталық жүйке жүйесi

b)гипоталамус

c)гипофиз

d)аналық бездер

e)жоөарыда аталөанның барлыөы

23.Әалыпты етеккiрдiң әзақтыөы:

a)1-2 күн

b)3-7 күн

c)12 күн

d)10 күн

e)10 күннен көп

24.Әалыпты етеккiр циклының әзақтыөы:

a)21-35 күн

b)18-20 күн

c)40-45 күн

d)35-40 күн

e)16-21 күн

25.Орта есеппен етеккiр кезiндегi қан шыөымы:

a)50-150 мл

b)20-30 мл

c)20 мл-ге дейiн

d)200-300 мл

e)300 мл-ден көп

26.Ұйелдерде түктер қалай өседi:

a)маңдайда доөа сияқты өседi

b)сегiзкөзде түктер өседi

c)шат үстiнде көлденең өседi

d)қәрсақтың ортаңөы сызыөымен өседi

e)қолтықтың астында өседi

27.Етеккiр кезiнде эндометрияның қандай қабаты сылынып түседi:

a)базалды

b)функционалды

c)екi қабаты да

d)бәлшық еттi қабаты

e)сiр қабаты

28.Етеккiр циклын реттеуге не қатысады:

a)мидың жоөарөы қабаты

b)аналық бездер

c)гипоталамус

d)гипофиз

e)жоөарыда аталөанның бәрi

29.Фолликулалардың пiсiп-жетiлуiне гипофиздiң қандай гормоны әсер етедi:

a)лютеин

b)пролактин

c)соматотропин

d)фолликуло(стимулирующий) қоздырушы

e)тиреотропты гормон

30.Сары дененiң пiсiп-жетiлуiне гипофиздiң қандай гормоны әсер етедi:

a)лютеин

b)пролактин

c)соматотропин

d)фолликуло(стимулирующий)коздырушы

e)тиреотропты гормон

31.Аналық без циклының фолликулин фазасында аналық бездерден қандай гормондар бөлiнедi:

a)соматотропин

b)тиреотропин

c)прогестерон

d)эстрогендер

e)пролактин

32.Аналық без циклының лютеин фазасында аналық бездерден қандай гормондар бөлiнедi:

a)соматотропин

b)тиреотропин

c)прогестерон

d)эстрогендер

e)пролактин

33.Жатыр циклының регенерация және пролиферация фазасына аналық бездердiң қандай гормондары әсер етедi:

a)эстрогендер

b)прогестерон

c)тиреотропин

d)пролактин

e)соматотропин

34.Жатыр циклының секреция фазасына аналық бездердiң қандай гормондары әсер етедi:

a)эстроген

b)прогестерондар

c)тиреотропин

d)пролактин

e)соматотропин

35.Жатырлық циклдық регенерация және пролиферация фазалары сәйкес келедi:

a)аналық бездердiң фолликулиндiк фазасына

b)аналық бездердiң лютеиндiк фазасына

c)овуляция фазасына

d)барлық фазаөа

e)дәрыс жауап жоқ

36.Жатырлық циклдың секреция фазасы сәйкес келедi:

a)аналық бездердiң фолликулиндiк фазасына

b)аналық бездердiң лютеиндiк фазасына

c)овуляция фазасына

d)барлық фазаөа

e)дәрыс жауап жоқ

37.Етеккiр циклiнiң әзақтыөы:

a)18 - 20 күн

b)16 - 21 күн

c)32 - 41 күн

d)21 - 35 күн

e)35 - 45 күн

38.Жатырлық циклдың десквамация фазасында не болады:

a)жатырдың шырышты қабатының сылынып түсуi

b)жатырдың шырышты қабатының қалпына келуi

c)жатырдың шырышты қабатының бездерi кеңейiп, онда гликогеннiң жиналуы

d)жатырдың шырышты қабатының бездерi үлкейiп, стромалардың үсуi

e)дәрыс жауап жоқ

39.Залалсыздандырөыш ерiтiндiлерге не жатпайды:

a)хлорлы әк ерiтiндiсi

b)хлорамин ерiтiндiсi

c)диоцид ерiтiндiсi

d)глюкоза ерiтiндiсi

e)фурациллин ерiтiндiсi

40.Стерилдеу әдiстерiне не жатпайды:

a)қайнату

b)автоклавтау

c)химиялық залалсыздандыру

d)сүрту

e)қыздыру

41.Перзентхана iшiлiк iндеттiң алдын алу шараларына не жатады:

a)ауру әйел мен нәрестенi дер кезiнде басқалардан бөлiп тастау

b)стафилококкты тасымалдаушыларды анықтау

c)орталықтандырылөан стерилизация

d)емшек сүтiн пастерлеу

e)жоөарыда аталөандардың барлыөы

42.Босанөаннан кейiнгi физиология бөлiмiнде күнделiктi тазалау неше рет болу керек:

a)5-6 рет

b)2-3 рет

c)1 рет

d)7 рет

e)жүргiзiлмейдi

43.Әолданылөан қәралдар қанша саөат ерiтiндiде залалсыздандырылу керек:

a)5 саөат

b)30 мин

c)1 саөат

d)45 мин

e)1,5 саө

44.Әолданылөан қәралдар қандай ерiтiндiлерде залалсыздандырылады:

a)3%хлорамин ерiтiндiсiнде

b)1% хлорамин ерiтiндiсiнде

c)0,5% хлорлы әкте

d)10% хлорлы әкте

e)3% гипохлоридте

45.Босану залында қорытынды\генералды\ тазалау қанша саөат сайын жүргiзiледi:

a)1аптада

b)1 айда

c)24 саөат сайын

d)3-4 саөат сайын

e) 72 саөат сайын

46.Мейiрбике қолын қай кездерде залалсыздандыру керек:

a)босандыру алдында

b)нәрестенiң бiрiншiлiк тазалыөын жүргiзгенде

c)аралыққа тiгiс салар алдында

d)емдiк манипуляциялар алдында

e)жоөарыда айтылөандардың барлыөы

47.Акушерлiк стационарлар жоспарлы дезинфекцияөа жабылу жиелiгi:

a)жылына 1 рет

b)жылына 2 рет

c)жылына 3 рет

d)жылына 4 рет

e)жылына 5 рет

48.Ауылдық жерлерде алөашқы акушерлiк-гинекологиялық көмек көрсету орыны:

a)областық ауруханада

b)қалалық ауруханада

c)ФАПта

d)аудандық орталық ауруханада

e)әйелдер кеңес орны

49.Жүктiлiктiң қай мерзiмiнде босану алдындаөы декреттiк демалыс берiледi (ДДО):

a)12 аптада

b)20 аптада

c)30 аптада

d)38 аптада

e)40 аптада

50.Перзентхана бөлмелерiнiң тазалау жәмыстары жүргiзiледi:

a)күнiне 1 рет

b)кем дегенде күнiне 2 рет

c)ауруды шыөарөан соң

d)кем дегенде күнiне 4 рет

e)кем дегенде күнiне 6 рет

51.Ұйелдер кеңес орнының негiзгi қәжаттарын атаңыз:

a)жүктiлердiң алмасу картасы

b)жүктiлер мен босаушылардың жеке картасы

c)гинекологиялық аурулардың амбулаторлық картасы

d)диспансерлiк карта

e)жоөарыда аталөандар

52.Әалыпты жаөдайда жүктiлiк кезiнде әйелдер кеңес орнына жүктi әйел неше рет келуi керек:

a)3

b)5

c)7

d)10

e)15

53.Нәрестенiң антенатальдi өлiмi дегенiмiз:

a)22 аптадан босанөанөа дейiнгi нәрестенiң шетiнеуi

b)жүктiлiктiң барлық кезiнде нәрестенiң шетiнеуi

c)жаңа туөан нәрестенiң алөашқы 7 күнде шетiнеуi

d)бiр ай iшiнде жаңа туөан нәрестенiң шетiнеуi

e)босану кезеңдерiндегi нәрестенiң шетiнеуi

54.Нәрестенiң интранатальдi өлiмi дегенiмiз:

a)22 аптадан босанөанөа дейiнгi нәрестенiң шетiнеуi

b)жүктiлiктiң барлық кезiнде нәрестенiң шетiнеуi

c)жаңа туөан нәрестенiң алөашқы 7 күнде шетiнеуi

d)бiр ай iшiнде жаңа туөан нәрестенiң шетiнеуi

e)босану кезеңдерiндегi нәрестенiң шетiнеуi

55.Акушерлiк-гинекологиялық көмектiң негiзгi мiндеттерi:

a)ана аурулары мен өлiмiн азайту

b)гинекологиялық ауруларды азайту

c)перинатальдық аурулар мен өлiмдi азайту

d)әйелдер жыныс мүшелерiнiң iсiктерiнiң алдын алу

e)жоөарыда аталөандардың бәрi

56.Ұйелдер кеңес орынының мiндеттерi:

a)жүктiлердiң диспансеризациясы

b)ана және перинатальдық өлiмдi азайту

c)гинекологиялық аурулардың диспансеризациясы

d)санитарлық - аөарту жәмыстарын жүргiзу

e)жоөарыда аталөандардың бәрi

57.Ұйелдер кеңес орынының мiндеттерiне не жатпайды:

a)жүктiлердiң диспансеризациясы

b)ана және перинатальдық өлiмдi азайту

c)гинекологиялық аурулардың диспансеризациясы

d)санитарлық - аөарту жәмыстарын жүргiзу

e)бала туу санын азайту

58.Декреттiк демалыс берiледi:

a)112 күнге

b)56 күнге

c)126 күнге

d)70 күнге

e)140 күнге

59.Акушерлiк стационардың мiндеттерi:

a)контрацепциямен жәмыс жасау

b)бедеулi некенi емдеу

c)жүктi әйелдермен гинекологиялық аурулардың диспансеризациясы

d)жүктi,босанатын, босанөан әйелдерге бiлiктi медициналық көмек көрсету

e)тәқым қуалайтын ауруларды анықтау

60.Бiздiң аймақтаөы фертильдi жас кезеңi:

a)15-49 жас

b)18-49 жас

c)16-45 жас

d)18-45 жас

e)16-50 жас

61.Акушериядаөы ана өлiмiнiң негiзгi себебi болып саналады:

a)қан кету

b)экстрагенитальды аурулар

c)гестоздар

d)ИППП

e)онкоаурулар

62.Экстрагенитальды аурулары бар әйелдердi қай мерзiмге дейiн профильды бөлiмдерге госпитализация жасалуы қажет:

a)8 аптаөа дейiн

b)12 аптаөа дейiн

c)22 аптаөа дейiн

d)28 аптаөа дейiн

e)30 аптаөа дейiн

63.­йде босанөан жаөдайларда перзентханаөа қанша уақытта әйелмен нәрестенi госпитализация жасау қажет:

a)24 саөат iшiнде

b)48 саөат iшiнде

c)72 саөат iшiнде

d)96 саөат iшiнде

e)маңызды емес

64.Перзентхана бөлiмдерiне не жатпайды:

a)қабылдау бөлiмi

b)босану бөлiмi

c)босанөаннан кейiнгi бөлiм

d)кардиология бөлiмi

e)нәрестелер бөлiмi

65.Гипотониялық қан кетудi алдын алу үшiн төмендегi аталөандардың қайсысы бiрiншi жүргiзiледi:

a)жатырды сырттай әқалау

b)зәрдi жәмсақ катетермен шыөару

c)жатырдың жиырылуын жақсартатын дәрiлердi енгiзу

d)жатыр қуысын қолмен тексеру

e)жатырды алып тастау операциясы

66.Жүктiлiк кезiнде қан кету себептерiне не жатады:

a)қалыпты орналасқан бала жолдасының мезгiлсiз бөлiнуi

b)бала жолдасының төмен орналасуы

c)жатырдан тыс жүктiлiк

d)түсiк

e)жоөарыда аталөандардың барлыөы

67.Әалыпты орналасқан бала жолдасының мезгiлсiз бөлiнуi көбiнесе қашан болады:

a)гестоз кезiнде

b)эндометрийдiң қабынуында

c)инфекциялық-геморрагиялық васкулитте

d)ана мен баланың иммунологиялық қайшылыөында

e)көп нәрестелi жүктiлiкте

68.Әалыпты орналасқан бала жолдасының мезгiлсiз бөлiнуiнiң ауыр түрлерiнде қандай клиникалық белгiлер болады:

a)геморрагиялық синдром

b)ауру синдромы

c)нәрестенiң жедел тәншыөуы

d)ДВС-синдром

e)жоөарыда аталөандардың барлыөы

69.Әалыпты орналасқан бала жолдасының мезгiлсiз бөлiнуiнде нәрестенiң жаөдайы неге байланысты болады:

a)бала жолдасының бөлiну көлемiне

b)бөлiнудiң түрiне

c)бөлiну жылдамдыөына

d)бала жолдасының морфо-функционалдық жаөдайына

e) барлыыгы дурыс

70.Бала жолдасы төмен орналасқан жаөдайда негiзгi клиникалық белгiнi көрсетiңiз:

a)нәрестенiң созылмалы гипоксиясы

b)қандаөы эритроциттердiң азаюы,Hb-нiң төмендеуi

c)босану жолдарынан қан кетудiң қайталанып тәруы

d)қан қысымының жоөарлауы

e)жүктiлiктiң үзiлу қаупi

71.Әалыпты орналасқан бала жолдасының мезгiлсiз бөлiнуi қай кездерде болуы мүмкiн:

a)жүктiлiктiң II жартысында

b)босанудың дайындық кезеңiнде

c)босанудың I кезеңiнде

d)босанудың II кезеңiнде

e)жоөарыда аталөандардың барлыөы

72.Босанөаннан кейiнгi кеш кезеңдегi қан кетудiң жиi кездесетiн себебiн атаңыз:

a)жатыр жиырылуының бәзылуы

b)гемостаз жүйесiнiң бәзылуы

c)жатырда бала жолдасының қалдықтарының қалуы

d)трофобластың ауруы

e)дәрыс жауап жоқ

73.Жүктiлiк кезiнде, қалыпты орналасқан бала жолдасының мезгiлсiз бөлiнген жаөдайда не iстеймiз:

a)тез,жылдам босандырамыз

b)кесар тiлiгiн жасаймыз

c)көк тамырөа 1,0- окситоцин жiберемiз

d)бала жолдасын қолмен бөлемiз

e)акушерлiк қысқашты қолданамыз

74.Бала жолдасының төмен орналасуының себептерiн атаңыз:

a)гестоз

b)бала жолдасының үлкен болуы

c)жатыр iсiгi

d)эндометрийдiң қабынуы және дистрофиялық өзгерiстер болуы

e)жоөарыда аталөандардың барлыөы

75.Бала жолдасының төмен орналасуын анықтауда қосымша зерттеу тәсiлiне не жатады:

a)УЗИ

b)Соловьев индексi

c)айнамен тексеру

d)жамбас өлшемдерiн өлшеу

e)Михаэлис ромбының өзгеруiн анықтау

76.Жатыр қуысын қолмен тексерер алдынды мейiрбике не iстеу керек:

a)сыртқы жыныс мүшелерiн тазарту

b)қуықты зәрден босату

c)көк тамырөа тамшылатып дәрiлердi енгiзу

d)жалпы жансыздандыру

e) барлыөы дурыс

77.Бала жолдасының бүтiндiгiн анықтайтын негiзгi зерттеудi көрсетiңiз:

a)УЗИ

b)бала жолдасын көрiп тексеру

c)томография

d)гистологиялық зерттеу

e)цитологиялық зерттеу

78.Босанудың III және босанөаннан кейiнгi ерте кезеңде,плацентаның бөлшектерiнiң қалып қалуы неге әкеледi:

a)қан кетуге

b)босанөаннан кейiнгi септикалық ауруларөа

c)эндометрийдiң қатерлi iсiгiне

d)эндометрийдiң қатерсiз iсiгiне

e)лохиометрияөа

79.Плацентаның жатырдың бәлшық еттi қабатына ныөыздала жабысқанда клиникалық белгiсi қандай:

a)iштiң қатты ауруы

b)қан кету

c)нәресте туөаннан кейiн ЖТБ кiндiктен жоөары

d)плацентаның бөлiну белгiлерi жоқ

e)плацентаның бөлiну белгiлерi оңды

80.Босанөаннан кейiнгi ерте кезеңдердегi қан кетуге себеп болады:

a)босану күшiнiң әлсiздiгi

b)көп сулылы жүктiлiк

c)көп нәрестелi жүктiлiк

d)iрi нәресте

e)жоөарыда аталөанның бәрi

81.Нәресте туөаннан кейiн босану кезiндегi қан кетудiң алдын алу үшiн қолданылады:

a)окситоцин

b)викасол

c)магния сульфат

d)дюфастон

e)дицинон

82.Акушериядаөы геморрагиялық шокпен күресу тәсiлдерiне жатады:

a)жергiлiктi гемостаз

b)қан әюының бәзылуымен күресу

c)инфузиоялық-трансфузиялық терапия

d)тыныс алу және жүрек жетiспеушiлiктерiнiң профилактикасы

e) барлыөы дурыс

83.Босанөаннан кейiн нешiншi күнi сүт бөлiнедi:

a)босанөаннан кейiн бiрден

b)босанөаннан кейiн 1 күннен кейiн

c)босанөаннан кейiн 2-3 күнi

d)босанөаннан кейiн 5 күнi

e)босанөаннан кейiн 12 саөаттан кейiн

84.Босанөаннан кейiнгi кезеңнiң әзақтыөы:

a)4 апта

b)10 апта

c)7 күн

d)6-8 апта

e)2 апта

85.Босанөаннан кейiнгi кезеңде жатыр түбi күнделiктi қаншаөа төмендейдi:

a)1 см

b)1,5-2 см

c)4 см

d)5 см

e)0,5 см

86.Босанөаннан кейiн баланы қашан емiзуге болады:

a)босанөаннан кейiн бiрден

b)босанөаннан кейiнгi алөашқы 2 саөатта

c)босанөаннан кейiнгi 12 саөаттан соң

d)сүт пайда бола салып

e)босанөаннан кейiнгi 1 тәулiкте

87.Босанөаннан кейiнгi қай тәулiкте жатыр түбi кiндiк тәсында болады:

a)босанөаннан кейiн 1 күнi

b)босанөаннан кейiн 5 күнi

c)босанөаннан кейiн 3 күнi

d)босанөаннан кейiн 8 күнi

e)босанөаннан кейiн 11-12 күнi

88.Босанөаннан кейiнгi кезеңде сүт бездерiне қандай күтiм жүргiзу керек:

a)таңертең және кешке жылы сумен сүт безiн жуу

b)содан кейiн залалсыздандырылөан дәкемен қәрөату

c)өлшенiп тiгiлген,мақта-қаөаз матадан көкiрекше кию

d)10-15 ауа ваннасын қабылдау

e)барлыөы дурыс

89.Нәрестенi емiзу жиiлiгi:

a)1 саөаттан кейiн

b)5 саөаттан кейiн

c)3 саөаттан кейiн

d)нәрестенiң сәрауына байланысты

e)24 саөат сайын

90.Босанөаннан кейiн жатырдың жиырылуын қалай бақылайды?

a)жатыр түбiнiң биiктiгiн саусақпен өлшеу арқылы

b)УДЗ

c)қынаптық зерттеу арқылы

d)жатыр перкуссиясы арқылы

e)сантиметрлiк лента арқылы

91.Босанөаннан кейiнгi қалыпты кезеңдi жүргiзудегi мейiрбикенiң мiндетi:

a)дене қызуын өлшеу

b)қан қысымын және пульстi өлшеу

c)жуындыру

d)лас киiмдердi ауыстыру

e) аталөандардың барлыөы

92.Емшек әшының жарылуының алдын-алу шаралары:

a)емшек әшын сүтпен сүрту

b)емiзгеннен кейiн қалөан сүттi сауып тастау

c)ауа ваннасы

d)емшекпен дәрыс емiзу

e) аталөандардың барлыөы

93.Сүт безiнiң iсiнуiн азайту үшiн не қолданады?

a)сәйықтықты қабылдауды азайту

b)окситоцин мен но-шпа енгiзу

c)сүттi сауып тастау

d) барлыөы дурыс

e)нәрестенiң суранысымен емiзу

94.Босанөаннан кейiнгi кезеңде зәр жүрмей қалөанда жүргiзiлетiн әрекеттерге не жатады:

a)қуықты катетерлеу

b)әйелдiң жамбасына жылы зәр қабылдаөышты қою

c)iштiң төменгi жаөына 15-20' жылытқыш қою

d)шүмектен су аөызу

e)жоөарыда аталөандардың барлыөы

95.Нәрестеге емшектi қашан ерте беруге болмайды:

a)шала туөан нәрестеге

b)нәрестенiң қан ауруының ауыр түрiнде

c)нәресте жарақаттарында

d)жоөарыдаөы барлыөы дурыс

e)анасының босанөаннан кейiнгi асқыну ауруында

96.Ана мен баланың бiрге болуы қандай жаөымды әсер тигiзедi?

a)iрiңдi-септикалық ауруларды төмендетедi

b)лактацияны қалыптастырады

c)ана мен баланың арасында психо-эмоционалды байланысты қалыптастырады

d)жоөарыдаөы барлыөы дурыс

e)дәрыс жауап жоқ

97.Әауiпсiз ана принциптерi бойынша жаңа туөан нәрестенi емшекке салу уақыты:

a)туөаннан кейiн бiрден

b)босанөаннан кейiн 1 саөат өткенде

c)босанөаннан кейiн 2 саөат өткенде

d)босанөаннан кейiн 3 саөат өткенде

e)босанөаннан кейiн 4 саөат өткенде

98.Босанудың бiрiншi кезеңiнде нәрестенiң жүрек соөысын бақылау жиiлiгi?

a)әр 60 минут

b)әр 6 саөат

c)әр 4 саөат

d)әр 2 саөат

e)әр 30 минут

99.Босанөаннан кейiн нешiншi тәулiкте iрiңдi жара пайда болады:

a)босанөаннан кейiн 3-4 күннен кейiн

b)жүктiлiк кезiнде

c)20 күн өткеннен кейiн

d)1 күн өткеннен кейiн

e)6 апта өткеннен кейiн

100.Босанөаннан кейiнгi септикалық ауралардың I тобына не жатады:

a)босанөаннан кейiнгi жаракат, эндометрит

b)параметрит

c)аяқтың тромбофлебитi

d)асқынөан тромбофлебит

e)пельвиоперитонит

101.Мастит дегенiмiз не:

a)сүт бездерiнiң қабынуы

b)жатыр бәлшық еттiнiң қабынуы

c)тамыр жүйесiнiң қабынуы

d)жатыр маңындаөы клетчатканың қабынуы

e)кiшi жамбас пердесiнiң қабынуы

102.Босанөаннан кейiнгi параметрит дегенiмiз не:

a)қан тамырлар жүйесiнiң қабынуы

b)жатырдың шырышты қабатының қабынуы

c)кiшi жамбас пердесiнiң қабынуы

d)жатыр маңындаөы клетчатканың қабынуы

e)сүт бездерiнiң қабынуы

103.Тромбофлебитке тән белгiлердi атаңыз:

a)тамырдың iсiнуi

b)тамырлардың ауруы

c)аяқ тамырларының қызаруы

d)дене қызуының көтерiлүi

e)жоөарыдаөы белгiлердiң барлыөы

104.Маститке жатпайтын белгiнi атаңыз:

a)сүт бездерiнiң ауруы

b)мазасыздану

c)дене қызуының көтерiлуi

d)сүт бездерiнiң терiсiнiң қызаруы

e)iштiң ауруы

105.Босанөаннан кейiнгi септикалық аурулардың III тобына не жатады:

a)жалпы жайылөан перитонит

b)асқынөан тромбофлебит

c)септикалық шок

d)жоөарыда аталөандардың барлыөы

e)дәрыс жауап жоқ

106.Босанөаннан кейiнгi перитонит септикалық ауралардың қай тобына жатады:

a)I тобы

b)II тобы

c)III тобы

d)IV тобы

e)V тобы

107.Босаөаннан кейiнгi эндометриттiң жиi себебi:

a)жатыр қуысында плацента бөлiктерiнiң қалып кетуi

b)базалды эндометрит

c)спецификалық қоздырөыштың әсерiнен

d)хорионамниониттен кейiн дамиды

e)кесар тiлiгiнен кейiн дамиды

108.Босанөаннан кейiнгi жара пайда болады:

a)босанөаннан кейiн 3-4 шi күндерде

b)жүктiлiк кезiнде

c)босанөаннан кейiн 20 күнде

d)босанөаннан кейiн 1 шi күнi

e)босанөаннан кейiн 6 аптадан кейiн

109.Босанөаннан кейiнгi септикалық аурулардың I шi сатысына не жатады:

a)эндометрит

b)метроэндометрит

c)төменгi бөлiктiң тромбофлебитi

d)тромбофлебиттiң дамуы

e)пельвиоперитонит

110.Сан тамырларының артерияларының тромбофлебитiнiң қабыну симптомдары:

a)тамыр бойының қатаюы

b)тамыр бойының ауруы

c)аяқтардың iсiнуi

d)дене қызуының көтерiлуi

e)жоөарыда аталөандардың бәрi

111.Босанөаннан кейiнгi маститтiң белгiсiне жатпайды:

a)сүт бездерiнiң ауруы

b)әлсiреп мазасыздану

c)дене қызуының көтерiлуi

d)зақымданөан жердiң терiсiнiң гиперемиясы

e)iштiң төменгi бөлiгiнiң ауруы

112.Босанөаннан кейiнгi эндометрит септикалық аурулардың қай сатысына жатады:

a)1этапқа

b)2 этапқа

c)3 этапқа

d)4 этапқа

e)5 этапқа

113.Босанөаннан кейiнгi кезендегi жиi кездесетiн iрiңдi - септикалық ауруөа жатады:

a)мастит

b)пельвиоперитонит

c)жараның инфекциясы

d)пиелонефрит

e)тромбофлебит

114.Босанөаннан кейiнгi септикалық аурулардың алдын алу шараларына жатады:

a)жүктi әйелдiң қорөаныш қабiлетiнiң жоөары болуы

b)дәрыс тамақтану

c)перзентханада асептика мен антисептиканы сақтау

d)босану кезiндегi жарақаттарды болдырмау

e) бәрi дурыс

115.Босанөаннан кейiнгi жараөа тән:

a)гиперемия

b)iсiну

c)жарада iрiңдi қабықша пайда болуы

d)перинеотомиядан кейiнгi тiгiстiң ажырауы

e) аталөандар дурыс

116.Босанөаннан кейiнгi жараны емдеудiң негiзгi түрi:

a)жергiлiктi

b)хирургиялық

c)антибактериальдi терапия

d)сәулелi терапия

e)химиотерапия

117.Аралықтың жыртылуының себептерiне не жатады:

a)аралықтың созылу қабiлетiнiң төмендеуi

b)нәресте басының дәрыс орналаспауы

c)акушерлiк операциялар \қысқаш салу\

d)аралықтың жоөары болуы

e)барлыөы дурыс

118.Аралықтың жыртылуының неше дәрежесi бар:

a)бiр

b)екi

c)үш

d)төрт

e)бес

119.Аралықтаөы тiгiстi неше тәулiктен кейiн алынады:

a)10-12 күн

b)12-14 күн

c)9-8 күн

d)5-6 күн

e)3-4 күн

120.Жатыр мойны жыртылөанда тiгiс немен салынады:

a)жiбек

b)капрон

c)кетгут

d)лавсан

e)акрил

121.Жатырдың жыртылу қаупiнде қандай көмек көрсетiледi:

a)толөақты күшейту

b)акушерлiк қысқаш салу

c)нәрестенi бөлшектеп шыөару операциясы

d)толөақты бiрден тоқтатып,кесар тiлiгiне алу

e)вакуум-экстракцияны қолдану

122.Аралықтың жыртылу қаупiне не жатады:

a)iсiну

b)көгеруi

c)аөару

d)тартылып,жылтырауы

e)жоөарыда аталөандардың барлыөы

123.Фельдшер аралықтың жыртылуының нешiншi дәрежесiне тiгiс салады:

a)1

b)4

c)3

d)2

e)5

124.Тiгiс салөанда жiптердiң арасы қанша см болу керек:

a)0,5 см

b)1 см

c)2 см

d)1,5 см

e)0,3 см

125.Босанудың қай кезеңiнде жатыр жиi жыртылады:

a)I кезең

b)II кезең

c)III кезең

d)жүктiлiк кезiнде

e)босанөаннан кейiнгi кезеңде

126.Жатырдың жыртылу қаупiне не жатады:

a)жиi,ауыршаң толөақтар

b)әйелдiң мазасыздануы

c)контракциялық сақинаның жоөары және қисық орналасуы

d)жатырдың төменгi сегментiнiң ауыруы және созылып,жәқаруы

e)жоөарыда аталөандардың барлыөы

127.Жатырдың толық жыртылуына не жатады:

a)жыныс мүшелерiнен аздап қан кету

b)геморрагиялық шок

c)iш қабырөасынан нәрестенiң бөлiктерiн анықтау,жүрек соөысының естiмеу

d)жыртылу кезiнде iштiң қатты ауруы

e)жоөарыда аталөандардың барлыөы

128.Аралықтың жыртылуыныi себебi:

a)кеш токсикоз

b)эластикалық тiндер

c)дененiң жоөары температурасы

d)анемия

e)аралықтың тыртықты өзгерiстерi

129.Босанудың 2-кезеңiнде аралықтың терiсi жылтырап, бозарып тәр. Сiздiң болжамалы диагнозыңыз:

a)жатыр қабырөасының жыртылуы

b)аралықтың жыртылу қаупi

c)жатыр денесiнiң жыртылуы

d)жатыр мойны жыртылуы

e)жыныс ернеулерiнiң жыртылуы

130.Босанудың 2-кезеңiнде аралықтың терiсi жылтырап, бозарып тәр. Сiздiң тактикаңыз:

a)акушерлiк қысқаштар

b)перинеотомия және эпизиотомия

c)кесар тiлiгi

d)вакуум-экстракция

e)дәрыс жауап жоқ

131.Аралықтың жыртылу қаупiнде не истеймиз:

a)босануды жылдамдату

b)акушерлiк қысқаштар салу

c)нәрестенi бөлшектеп шыөару операциясы

d)перинеотомия операциясын жасаймыз

e)вакуум-экстракция

132.Босанудың басталуы дегенiмiз:

a)қаөанақ суының кетуi

b)жатыр мойнының толық ашылуы

c)iштiң төменгi бөлiгiнiң ауруы

d)жүйелi, реттi толөақтың басталуы

e)күшенүдiң басталуы

133.Жатыр мойнының толық ашылуы деп, жатыр мойны неше см-ге дейiн ашылуын айтады:

a)14-15 cм

b)6-8 см

c)10-12 см

d)8-10 см

e)13-14 см

134.Әаөанақ суының алдын-ала кетуi дегенiмiз ол:

a)жатыр мойны толық ашылмай кетуi

b)судың толөақ басталмай тәрып кетуi

c)жатыр мойны толық ашылөанда кетуi

d)нәресте басы көрiнгенде

e)нәресте басы тәөанда

135.Күшену дегенiмiз:

a)қәрсақ бәлшық еттерiнiң жиырылуы

b)диафрагма бәлшық еттерiнiң жиырылуы

c)жатыр бәлшық еттерiнiң жиырылуы

d)жоөарыда аталөандардың барлыөы

e)аяқ қол бәлшықеттерiнiң жиырылуы

136.Босанудың III-шi кезеңi орташа қанша уақытқа созылады:

a)30 мин

b)60 мин

c)1,5 саө

d)2 саө

e)40 мин

137.Босануөа даяр белгiлерге не жататынын көрсетiңiз:

a)алөашқы бөлiктiң төмен түсуi

b)жатыр мойнының пiсiп жетiлуi

c)жатыр түбiнiң төмендеуi

d)жатыр мойнының шырышты тыөынының бөлiнуi

e)жоөарыда аталөандардың барлыөы

138.Офтальмобленнореяның алдын алу үшiн қолданылатын ерiтiндiлерге не жатады:

a)1% террациклин немесе эритромицин

b)2% күмiс нитраты

c)жаңа дайындалөан пенициллин

d)фурациллин

e)дәрыс жауабы жоқ

139.Нәрестенi анасынан бөлгенде зажимдi кiндiк сақинасынан қандай қашықтықта салады:

a)10 см

b)5 см

c)2 см

d)25 см

e)20 см

140.Бала жолдасының бөлiну белгiсiн Кюстнер-Чукалов әдiсiмен қалай анықтаймыз:

a)жатыр пiшiнiмен оның деңгейiнiң өзгеруi

b)кiндiктiң сыртқы бөлiгiнiң әзаруы

c)шат сүегiнiң үстiнде төмпешiктiң пайда болуы

d)босану жолдарынан қанның аөуы

e)алақанның қырымен шат үстiн басқанда,кiндiктiң iшке тартылмауы

141.Бала жолдасының бөлiну белгiсiн Шредер әдiсiмен қалай анықтаймыз:

a)жатыр түбi кiндiктен жоөары және оңөа қисаяды

b)кiндiктiң сыртқы бөлiгiнiң әзаруы

c)шат сүегiнiң үстiнде төмпешiктiң пайда болуы

d)босану жолдарынан қанның аөуы

e)алақанның қырымен шат үстiн басқанда,кiндiктiң iшке тартылуы

142.Бала жолдасы бөлiнгеннен кейiн қанша уақыттан соң, әйел физиология бөлiмшесiне ауыстырылады:

a)30 мин кейiн

b)60 мин кейiн

c)2 саөаттан кейiн

d)6 саөаттан кейiн

e)12 саөаттан кейiн

143.Әаөанақ суының ерте кетуi дегенiмiз:

a)жатыр мойны толық ашылмай қаөанақ судың кетуi

b)босану әрекетi бастала салысымен қаөанақ суының кетуi

c)жатыр мойны толық ашылөанда қаөанақ судың кетуi

d)нәресте басы жарып шыөу кезiнде қаөанақ суының кетуi

e)нәресте басы туылөаннан кейiн қаөанақ суының кетуi

144.Әысқыш немесе резеңке сақина нәрестенiң кiндiк сақинасынан қандай қашықтықта салынады:

a)0,3-0,5 см

b)1 см

c)1,5-2 см

d)2,5 см

e)3 см

145.Босану жолдарын жарып шыққанда,нәресте басы бәрылыс жасаөанда бекiту нүктесi қалай аталады:

a)бекиту нүктесi

b)жүргiзушi нүкте

c)жүргiзушi ось

d)алдыңөы бөлiк

e)шүйде сүегi

146.Нәресте туөаннан бастап, бала жолдасының бөлiнiп- шыөуы қалай аталады:

a)жатыр мойнының ашылу кезеңi

b)күшену кезеңi

c)бала жолдасының бөлiну кезеңi

d)босанөаннан кейiнгi кезең

e)дайындық кезең

147.Реттi толөақ басталып,жатыр мойны толық ашылөанөа дейiнгi босану кезеңi қалай аталады:

a)жатыр мойнының ашылу кезеңi

b)күшену кезеңi

c)бала жолдасының бөлiну кезеңi

d)босанөаннан кейiнгi кезең

e)дайындық кезеңi

148.Жатыр мойны толық ашылөаннан бастап, нәрестенiң дүниеге келгенге дейiнгi босану кезеңi қалай аталады:

a)жатыр мойнының ашылу кезеңi

b)күшену кезеңi

c)бала жолдасының бөлiну кезеңi

d)босанөаннан кейiнгi кезең

e)дайындық кезең

149.Бәрын босанөандарда босанудың I кезеңiнiң әзақтыөы:

a)4-5 саөат

b)5-6 саөат

c)6-8 саөат

d)8-10 саөат

e)16-18 саөат

150.Босанудың неше кезеңi бар:

a)1

b)2

c)3

d)7

e)0

151.Физиологиялық қан шыөымы:

a)650-700 мл

b)800 мл-өа дейiн

c)800-1000 мл дейiн

d)500 мл дейiн

e)700 мл-ден азПоделиться:

Поиск по сайту

©2015-2023 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-12-29 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:


Мы поможем в написании ваших работ!