Шпора по пластмасам
 I(7) п =полиэтилен;

Ағ(10) а=фенолформальдегидті;

Ағ(2)қ=плиталарды әрлеуге;

Ағ(4) қ=поливинилхлорид;

Ағ(4) қ=полиэфир;

Ағ(4)з=фенолформальдегидті олигомерлер;

Ағ(5) қ= карбамидальдегидті;

Ағ(5)а=полиуретан;

Ағ(6)а=поливинилацетат;

Ағ(6)к=поливинилацетат;

Ағ(6)қ=үлдір;

Ағ(6)қ=ФА мономерінің 50% ерітіндісі;

Ағ(7)к=полиамид;

Ағ(7)к=СФЖ-3014;

Ал(1)а=тұрақтығы жоғары;

Ал(4)к=крезол;

Әр(4)а=поливинилхлорид;

Әр(5)а=поливинилхлорид;

Әр(5)а=поливинлхлорид;

Бу(3)а=бутадиен-нитрилді;

БФ(3)д=резольдық олигомерлер;

Ви(5)е=инициатор;

Ге(3) а=полиизобутилен;

Ге(3)б=полиизобутилен;

Гл(2)ш=глицерин;

Гл(4) а=фталь қышқылы;

Гл(4)б=жоғары жылу тұрақтылығы мен қаттылығы;

ДСП(3)қ=СБС-1;

ДСП(4)қ=полиэфирлі;

ДСП(5)қ=жоғары жылдамдықта қатаю;

Жа(4)қ=жиһаз өнеркәсібінде;

Же(3)қ=поливинилацетат;

Же(3)қ=резорцинформальдегидті;

Же(3)п=дифлон;

Же(4) д=поливинилацетат;

Же(4к)=эпоксидті смола;

Же(5)ж=рН= 2,5 - 4,0;

Жи(3) қ=пластмасса;

Жи(6) д=полиэфир;

Жи(9)қ=ПМФ-1;

Жо(3)ж=100-350 МПа; 190-3000С;

Жо(5)а=периодты;

Жы(6)ө=хлормен;

Ка(2) қ=резинка өндірісі

Ка(2)ш=мочевина;

Ка(3)б=сызықтық;

Ка(3)ж=тотығу;

Ка(3)к=карбомидтің артық мөлшері және қышқыл ортада;

Ка(3)к=мочевина;

Ка(4)б=мочевина;

Ка(4)ж=сулы;

Ка(4)қ=жиһаз өндірісінде;

Ка(6)қ=жиһазды қаптауға;

Кө(2) а=полистиролдан;

Кр(4)қ=силоксандар;

Қа(3) б =поливинилхлорид;

Қа(3) к=полиизобутилен;

Қа(3)а=бутадиен-стиролды;

Қа(3)а=винилацетат;

Қа(3)а=изопрен;

Қа(3)а=көмірқышқылы;

Қа(3)д=винипласт;

Қа(3)к=полиакрилонитрил;

Қа(4) а=4,4-диоксидифенилпропан;

Қа(4) а=поликонденсация;

Қа(4) а=полиэтилен;

Қа(4)а=алкидті полиэфир;

Қа(4)а=алкидті полиэфирлер;

Қа(4)а=карбамидоформальдегидті;

Қа(4)а=полистирол; (ПС-4)

Қа(4)қ=карбамидформальдегидті;

Қа(4)қ=фенолформальдегидті;

Қа(4)қ=фенолформальдті;

Қа(5) д=поливинилацетат;

Қа(5)д=модифицирленген МФП;

Қа(6) д=полистирол;

Қа(6)а=поливинилхлорид;

Қа(6)д=пластифицирленген;

Қай(7)д=поливинилхлорид;

Қо(4) т=деструкция;

Қо(5)қ=алкидті;

Ла(2) к=глифталь полиэфирі;

Ла(3)а=глифталды полиэфир;

Ла(4)б=полиуретандар;

Ла(5) к=полиэфир;

Ма(2) ж=стеарин, олеин қышқылдары;

Ма(4)а=блокты;

Ме(3) қ=қабатты пластиктер;

Ме(3)қ=қабатты пластиктер;

Мо(4) а=поликонденсация;

Мо(4)ж=лак-бояу өнеркәсібі;

МФС(5)к=желатиндеуге

тұрақтылығы;

МФС(6)б=жанғыштығы мен

бағасы төмен;

Мы(3)к=поливинилхлорид;

Мы(4) ж=полиэтилен;

Но(3) а=фенолдың артық мөлшерінде қышқыл ортада;

Но(3) к=фенолдың артық мөлшері мен қышқыл ортада;

Но(4)қ=уротропин;

Ор(3)к=метилметакрилат;

Ор(4)а=полиметилметакрилат;

Ор(5)қ=полиметилметакрилат;

Өн(5)а=периодтық немесе үздіксіз;

П(3)а=полистирол;

ПВХ (3) қ=үлдір;

ПВХ(2)б=жылу-, жарық тұрақтылығы аз;

ПВХ(4)қ= ;

ПВХ(5)қ=фталь қышқылының эфирі;

Пл(0) б=поливинилхлорид;

Пл(2) к=полиуретандар;

Пл(2)ә=Бринелль бойынша;

Пл(2)ә=созу, иілу, қысу кезіндегі бұзу кернеуі;

Пл(2)к=поликонденсация;

Пл(3)а=ағаш-жаңқалы плиталар;

Пл(3)а=гидростатистикалық;

Пл(3)ж=толтырғыш

Пл(3)с=үзу кезіндегі бұзу кернеуі;

Пл(4) б=физика-механикалық қасиеттерін жақсартады;

Пл(4)а=дымқылдығы мен су сіңіргіштігі;

Пл(4)қ=үзгіш машина;

Пл(4)ө=жылу тұрақтылығы жоғаралайды;

Пл(4)т=химиялық құрамына;

Пл(5) қ=стабилизаторлар;

Пл(5)б=ағаш пластигі;

Пл(5)б=ағаш пластиктер;

Пл(5)б=ағаш пластиктер;

Пл(5)з=иілу кезіндегі беріктік шегі;

Пл(5)қ=пластикат;

Пл(6)қ=үлдір;

Пл(7) б=пластификаторлар;

Пл(7)қ=пластификаторлар;

По(1) қ= лак, желім, шыныпластик дайындауға;

По(1)қ=лак, желім дайындауға; поливинилацетат;

По(1)р=поликонденсация;

По(2) б=омырылғыштығы

жоғары;

По(2) к=поликонденсация;

По(2) р=этиленді полимерлеу;

По(2)а=пропилен;

По(2)б=СН2=СНCl; 

По(2)бе=изоцианаттар;

По(2)д=пенопластар;

По(2)ж=ағаш және ағаш

материалдарын әрлеуге;

По(2)ж=суспензиялы;

По(2)к= ;

По(2)к=винилбензол;

По(2)к=диамин;

По(2)к=омырылғыш;

По(2)к=тозуға тұрақтылығы;

По(2)к=этилен;

По(2)ш=2 метил-пропен;

По(3) қ=лактар,

бояулар,желімдер;

По(3)а=көмір қышқылы;

По(3)а=полимерлеу;

По(3)ә=блокты;

По(3)б= ;

По(3)б=созылғыштығы және аязға төзімділігі жоғары;

По(3)к=поливинилацетат;

По(3)қ=жылу, жарық және басқа агенттер әсеріне тұрақтылығын жоғарылату;

По(3)қ=жылу, жарық және басқа агенттер әсеріне тұрақтылығын жоғарылату;

По(3)қ=лак, бояу;

По(3)қ=полимерлену;

По(3)т=желімдейтін материалдың құрлымы, химиялық құрамы, табиғатына;

По(3)т=химиялық құрамы, желімдейтін материалдың табиғаты-құрлымына;

По(3)ф=2 және үлкен;

По(4) а= (-СН2СН(С6Н5)-)n;

По(4) а=мономерлер;

По(4)б=стиролдың басқа

мономермен сополимерленуі;

По(4)к=(-CH2-C(CH3)2-)n;

По(4)қ=ФФС үшін

модифирлегіш ретінде;

По(4)қ=Циглера-Натта комплексті катализаторы;

По(4)ө=полимерлену төменгі температурада жүреді;

По(4)р=поликонденсация;

По(4)т=тұздар;

По(5)е=мономердің ара қатынасы;

По(5)к=(-CH2-CH-C6H5-)n;

По(5)к=(-CH2-CHCl-)n;

По(6)а=поликонденсация;

По(8)ж=акрилонитрилмен;

Пр(3)т=изотактылы;

Ре(1)қ=тігілген;

Ре(3)а=сілтілік ортада рН >7;

Ре(3)а=сілтілік ортада, рН >7;

Си(5) қ=пластмасса;

Си(5)а=мұнай өнімдерімен

табиғи газдар;

Си(7)қ=поливинил спирті;

Со(4)а=бутадиенстирольды;

Ст(5)а=үлдір мен лактар;

Су(0)о=желімдейтін қатты дене;

Та(3)к=изопрен;

Те(1) б=фенолформальдегидті;

Те(1) к=карбамидоформальдегидті полимер;

Те(1) к=полипропилен;

Те(1)б=полиизобутилен;

Те(1)б=полиизобутилен;

Те(2)қ=сызықтық;

Те(3) б=поливинилхлорид;

Те(3) б=эпоксидты смола;

Те(3) к=эпоксидті;

Те(3)ж=фенолформальдегидті;

Те(3)к=полимерлеу;

Те(3)к=полиэтилен;

Те(4) к=жоғары эластикалық;

Те(4)б=қайта өңдеуге болады;

То(2) ж=пластмассалардың механикалық қасиеттерін;

Тө(3)ж=0,3-0,6 МПа қысымда;

Тө(4)қ=940 кг/м3;

Ті(4)а=1:1 қатысы, қышқыл ортада;

Үл(3) б=полиэтилен;

Үш(7) қ=қатайтқыш;

Фа(3)қ=карбамидоформальдегидті;

Фа(3)қ=карбамидоформальдегидті;

Фа(3)қ=СФЖ3011;

ФА(4)а=фурфурол;

Фа(5)ж=140 - 1500С;

Фа(6) к=карбамидті;

Фа(8)қ=МФ-17;

Фе(3) к=поликонденсация;

Фе(5)қ=ағаш-жаңқа плиталарында байланыстырғыш ретінде;

Фе(8) к=метаннан;

ФЛ-2(5)к=қабатталған пластиктер үшін байланыстырғыш ретінде;

Фу(3)а=мономер ФА;

Фу(5)қ=ағаш-жаңқа тақтайларын даярлауға;

ФФС(5) б=өнімдері арзан;

ФФС(5)а=поликонденсация;

ФФС(5)а=формальдегид;

ФФС(5)б=полимерді 180-2000С термиялық өңдеу;

ФФС(6) қ=фурфурол;

Це(4) к=полиакрилаттар;

Це(4)к=полиакрилаттар;

Ыс(5)а=600С;

Ыс(5)к=жоғары төзімділік пен жылтырлық;

І(5)п=полистирол;

І(5)п=полистирол;

Эп(2)ш=эпоксидті полимер;

Эп(3)к=улылығы жоғары;

Эп(3)қ=ағаштарды желімдеуге;

Эп(4)а=эпихлоргидрин;

Эп(4)к=полиаминдер;

Эп(6) а=поликонденсация;Поделиться:
Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2024-03-07 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: