Дээрзин, сеткилимден кичээндирип, силерни камнап, сагындырып каайн.
V. Өөредигни, төрээн дылыңарга эки шээжилеп чорууруңарны, сеткилим ханызындан күзедим!

Автору: Ооржак Шолбан Эмей-оолович. Самагалдай хүрээзи. 2019 чыл.

Хүнүӊ-не алды катап (эртен үш, кежээ үш катап) номчуп ап чоруур ужурлуг «Гуру-Йога» судурунуӊ кыска хевири.

1) Сеткил чүрээм ханызындан кээп,

Үш-Эртине чагыргазынче Үш-Эртине:

Кирип алгаш амылыгларны, 1. Будда,

Човулаӊдан хостап албышаан, 2. Дхарма -

Чырыткылыг Чыргалаӊ болган, сарыг шажын.

Мөӊге аас-кежикке чедирейн! 3. Санха.

2) Ол дээш Бойду-Сеткил одунзун,

Тиилелгениӊ оолдарын дөзеп,

Боттандрыгга мергежип чорааш,

Тергиин чырыткыга чеде берейн.

3) Баарымда хостуг делгемде,

Чечек ай-хүн каастаан олутка,

Эдилекчи Доржу-Чаӊ Башкым

Дүжүлгезин ээлеп саадапты.

4) Бүгү мага-боду көк өӊнүг,

Холдарында коӊга-очурлуг,

Дхатвишвари бойдузу-биле,

Кады төрээн таалалында ор.

5) Үш кол чери «Ом-А-Хум»-биле

Имнеттинип демдеглеттинди.

«Хум»-дан үнген чырык херелдер

Он чүктерже чырып тарай бээр.

6) Мергеннерни чалап эккелгеш,

Чаӊгыс Будда болуп хуула бээр.

Очур тудукчузу Башкымныӊ

Чечек ышкаш ээжектериниӊ

7) Баарынга тейлеп-мөгейдим.

Иштин-даштын-чажыт өргүлдер

Булут далайы дег көвүдээш

Сеткилимден сөӊнеттинип тур:

8) «Сүмбер-Уула, дөрт кол диптерни,

Чеди чүзүн эртинелерни,

Байлакшылдыӊ ишкир савазын,

Хүннү, айны болгаш эӊ онза

9) Сеткил байлаан чечелеп алгаш,

Арбыдаткаш сөӊнеп олур мен.

Бедик-чавыс чедиишкиннерим

Кайызы-даа артыкшыл чокка,

10) Камгалакчы силеримге шын

Бүзүрелден чаларап келир.

Ону угаап билип алгаштыӊ

Мага-бодум, үнүм, сеткилим

11) Шак ол ышкаш чурттаар назыным

Өргүптеринге шуут белен мен.

Силерни-ле өөртүп болгу дег,

Боттандрыгдан чөшпээрептиӊер!» -

12) Шак мынчалдыр сүзүглээнимден

Башкым тейим кырынга келгеш,

Менче эстип кирип келгештиӊ

Чаӊгыс бойдус болуп катчы бээр.

13) Очур-Сады овуру болуп

Коӊга-очур тудуп алгаштыӊ

Бхагавати бойдузу-биле

Кады таалап чыргап олур мен.

14) Чораан бодум, байлак чуртталгам,

Үш үеден чыылган Буяным

Бүгү дириг амылыгларныӊ -

Аваларныӊ чыргал-дыжы дээш

15) Хензиг-даа бол хараадал чокка,

Тураскаадып өргүп олур мен.

Хуу-Хосталга Биче-Хүртүнүӊ,

Бойду-Сады Улуг-Хүртүнүӊ

16) Тариналар сагылдарын чыып

Чуртталгамга орнаштырбас мен.

Бижиттинген эртем-билиглиг,

Дуржулгалыг мергежилдерлиг,

17) Ийи-Хүртү өөредиглерин,

Төрениӊ дөрт ёзу-чаӊчылын,

Эки билип шиӊгээдип чорааш,

Човулаӊда алзыпкан чоруур,

 

18) Бүгү дириг амылыгларны

Хостап алыр күчүлүг болуйн.

Үш үеде салгакчыларныӊ,

Оларымны дөзээн оолдарныӊ

19) Күзелдери бүдүп чорзун дээш,

Сарыг-Шажын өөредиглери

Арыг хевээр шыгжаттынзын дээш,

Буян-Кежиим өргүп олур мен.

20) Чаглактыг Үш-Эртинелерден

Дамчып келген авырал-биле,

Бот-бодундан хамаарылгалыг,

Үүле хоойлузунуӊ күжү-биле

21) Бүгү чырык күзээшкиннерни

Боттандырып бүдүрүп чорааш

Дүрген Чырыткылыг Будданыӊ

Байдалынга чедип ап көрээл. (эртен 3, кежээ 3, алды катап номчуур)

Дараазында, төрениӊ дөрт Бурганнарын чалап алгаш, кайы-бирээзин шилип алгаш, арыг болгаш шын боттандырып номчуур ужурлуг бис:

I. Күдээ Бурганы Очур-Маадырын (Ямантаканы), II. Келин Бурганы Очйр-Йозумааны (Ваджрайогини),

III. Ада Бурганы Сундуйну (Гукьясамаджаны), IV. Ие Бурганы Демчокту (Чакрасамвараны),

V. Үе Брганы Дуюнкорну (Калачакраны).

«Очур-Маадырыныӊ» кыска номналы

Күрү-Башкым камгалаӊар!

I. Салгал-шугумун хүлээп алыры:

1) Чырыткылыг Чамыяӊдыва -

Очур туткан Яментакаже,

Буддаларныӊ чаялгазынче -

Чүс хүндүлүг Дже Цонкапаже,

Адашкылар шугумундыва,

Изии-биле көрнүп чалбардым.

Ийи янзы илби-шидиден,

Хайырлаарын дилеп олур мен (3 к).

II.Камгаланыпкаш, Сеткил оттурары:

2) 1. Чаглактыг Үш-Эртинелерден

Камгалалды хүлээп олур мен.

Бүгү дириг амылыгларны

Чүдүлгеже киирип алыр мен.

2. Чырык угаан чедип аарынга

Сеткилимден дузалажыр мен.

Арыг Бойду-Сеткил боттангаш,

Ал-бодумга тыптып келзинем (3 катап).

III. Күдээ-Бурганын тывылдырары:

3) Хенертен кээп чаӊгыс баштыг бооп

Ийи холда кестик-савалыг,

Күчү-күштүг Очур-Маадыр бооп

Көк чырыктан хуулуп тывылдым.

IV. Иштики өргүлдү тывылдырары:

...

Читайте также:
Основные идеи славянофильства: Славянофилы в своей трактовке русской истории исходили из православия как начала...
Ограждение места работ сигналами на перегонах и станциях: Приступать к работам разрешается только после того, когда...
Романтизм как литературное направление: В России романтизм, как литературное направление, впервые появился ...
Конфликтные ситуации в медицинской практике: Наиболее ярким примером конфликта врача и пациента является...

Поиск по сайту

©2015-2022 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-01-14 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:


Мы поможем в написании ваших работ!
Обратная связь
0.022 с.