Чуртталгадан чуртталгаже




Будда) Бурган» (камгала)п чорзун.

Эртем-(Билиг» камгала)п чорзун.

4. «Дээди-(Бѳлүк» камгала)п чорзун. (3 катап)

Бойду-Сеткил оттурулгазы:

3) Күрү-Башкым изин эдерип,

Эртем-Номун дамчыдып берейн.

Чүдүкчүлеримни эдерткеш,

Эчис хосталгага чедирейн. (3 к)

4) Аваларым Буяны-биле,

Дарый дүрген бодарап үнейн.

Сайзыралды шулуудадыр дээш,

Башкым Орук-Чолун эдилээйн.

5) Човулаӊдан хосталып үнгеш

Чыргалаӊга бодум чеде бээйн.

Ол дээш Сарыг-Шажын оруунче,

Чырыгыже ханылап кирейн.

Иштики өргүлдү айызаары:

6) Ом-Аъ-Хум, Ом-Аъ-Хум, Ом-Аъ-Хум:

Бар-чок-чажыт боттуг өргүлдер

Черни-дээрни долдур шыва бээр.

Алды-янзы медерелдерден

Амыдыраар чыргал чечи бээр (коӊ-дам).

Буян-Кежик шөлүн бодарадыры:

7) Кызыгаар чок делгем дээрлер

Сеткил-биле катышкаш,

Чамыяӊныӊ сөӊнээни дег Өргүлдер ортузундан

8) Буян-Кежик шөлү тыптып Чечектелип чазылды.

Арзылаӊныг дүжүлгени

Чечек, ай, хүн каастапты.

9) Чүс-Хүндүлүг Будда Башкы (Джампа Тинлей)

Дже Цонкапаныӊ боду

Хүлүмзүрүп, чүүлсүнүп, Херелденип олуру.

10) Үш деӊнелин бөдүүнчүткеш,

Сарыг бөргүн кедипти.

Чүрээн долдур Шакъя-Муни Чайыналып олуру.

11) Көк өӊ долган чажыт чолдуг

Очур-Дара Бурганы

Коӊга-очур тудуп алгаш Ынакшылын чогутту.

12) Беш ыянзы өӊнүг «Хум»-дан

Сес ыдык демдектери.

Маспактанган овурундан Аттыгып челээштелди.

 

13) Чымчак торгу каас хеви Мага-бодун шимеди.

Ырак-чоокта ораннарга Чыргалаӊны чедирди.

14) Беш чыындызы – Тадыканнар,(Татхагаттар)

Дөрт бүдүжү – Кадыннар.

Шыӊганнары, судалдары –

Шупту Бойду-Садылар.

15) Ал-бодундан үнген хылдар –

Чээрби бир муӊ Томаарал (Архаттар).

Мөчүлери дөгерези – Доскуул камгалакчылар.

16) Он чүктерде херелдери –

Байлакшылдыӊ ээлери.

Очалаӊныӊ Бурганнарын чагырып ап дөженди.

17) Дээскиндир салгал дизиин

Тудуп чоруур Башкылар.

Иидамнар, Бууддалар, Бойдулар, Дыӊнакчылар.

18) Эр овурлар, Хандымаалар,

Доскуул камгалакчылар

Бүзүрелим бадыткаар дээш,

Чыскаалыпкан олурлар.

19) «Ом-Аъ-Хум» - деп чырык үннер

Шуптузунга тыптып кээр,

«Хум»-нарындан чырык херел

Он чүктерже тарай бээр.

20) Чаяачылар бүгүдезин Илбектээштиӊ эккелди.

Чүректерже эсти бээрге Буян-Шөлү чедишти.

Буян-Шөлдеринче кыйгырыг салыры:

21) Үш үеде сайзырал девии

Үш-Эртине Богдалар дизии

Мерген-Энерелдиг келгештиӊ

Менээргелден хостап көрүӊер.

22) Корум-чурум баскыраза-даа

Угаан-сарыымны үнелеп

Бот-тогдунуун төндүр узуткап

Оранымга саадап көрүӊер:

«Ом-Гуру-Будда-Бодхисатва-Дхарма-Пала-Сапаривара-Ээ-Хиа-Хи-Дза-Хум-Бам-Хо

23) Оо-Богда, Бойду-Садылар,

Бурганнарым, Камгалакчылар -

Сеткилдиглер Угааныгларга

Чаӊгыс аай бооп каттыжыптыӊар.

Чеди-Кезек чалбарыглар:

I. Тейлээшкиннер кылыры;

24) 1. Күчү-күштүг Башкым дөзеп ап

Үш-Шынарын чедип алырым (коӊ)..

Чечектелип чоруур изинге

Сеткилимден тейлеп мөгейдим.

25) 2. Оргумчулуг хевин хүндүлеп

Өөредиин дыӊнап чедерим (коӊ)..

Тиилелгениӊ тугун көдүрген

Ыдык хостакчымга мөгейдим.

26) 3. Кылык дазылдарын узуткап

Чараш чаӊчылдарга чедерим (коӊ)..

Кижилерге үлегер болган

Башкым овурунга мөгейдим.

27) 4. Бурганнарныӊ бойдузун туткан

Будда деӊнелинге чедерим (коӊ)..

Эчис өөредиглер дамчыткан

Эртинелеринге мөгейдим.

28) 5. Үш үеде он чүктү туткан

Хүн дег Буддаларга чедерим (коӊ)..

Мага-Бодум доозун ышкаш хөй

Хүндү четкеннерге мөгейдим.

II. Өргүлдер: А). Даштыкы өргүлдер:

29)1,2. Буян долган шөлдүӊ баарынга

Далай ышкаш сөӊнер тыптып тур.

3,4. Алдын саваларлыг аржааннар

Шоргалангаш агып бадып тур.

30) 5. Чечек-чимистерниӊ чаражы

Черни-дээрни долдур частып тур.

6. Күжүлерниӊ чиӊгежек ыжы,

Ак-көк булуттар бооп тарап тур.

31) 7. Чулалардан үнген чырыткы,

Дүмбей дүннү эзилдирип тур.

8. Чаагай чыттыг аржаан чаттылып,

Каптагайны долдуруп туру.

32) 9. Ховар аъш-чем, сускун арбыдааш

Таӊды-Сыннары дег бедип тур.

10. Хөгжүмнерден аялга үнгеш,

Үш чүүл өртемчейни долдурду.

33) Медерелдер бедик сүлдезин,

Демдек кылдыр өргүп олур мен.

Чүктер санай байлакшылымны,

Бурган кыстар тарадып туру.

Б). Мандала өргүүрү:

34) Делегейниӊ кылагар таваан:

Ортузунда Сүмбер-Ууланы,

Дөрт диптерни, ортулуктарны,

Чинчи-шуру, Эртинелерни,

35) Хүннү, айны, ыжык чаглакты,

Тиилелгениӊ «Чанзан» деп тугун.

Бурганнарда болгаш чоннарда

Эӊ-не ховар чүүлдерни чыггаш,

36) Башкывыстыӊ Буян-Шѳлүнге

Сеткилимден өргүп олур мен.

Бай шыдалче чоруум чогудуп,

Чедиишкинден хайырлап көр(ү)ӊер.

В). Боттандырыын өргүүрү:

37) Чыргал-биле човулаӊ сиӊген,

Амыдырал боттанылгазы.

Дүп чок далай ышкаш көвүдээш

Чедиишкинче чүглендирипсин.

38) Бодум-биле амылыгларныӊ

Быжып келген үре-түӊнели,

Башкым өөртүп, сүзүүм өстүрүп,

Таарымчаны тарады берзин.

Г). Иштики (аъш-чем) өргүл:

39) Беш чулалыг илби-шидиниӊ

Дээжизин хуулдуруп алдым.

Мага-боттуӊ чаагай хандызын

Арбыдаткаш өргүп чалбардым.

Д). Чажыт таалал (бирикшил) өргүлү:

40) Кайгамчыктыг Бурган кыстарныӊ

Чажыртынган ынакшыл ойнун.

Таринага бириктиргештиӊ

Таалалды өргүп чалбардым.

Е). Салым-чаяанын өргүүрү:

41) Чаяатынган салымныӊ боду

Бар-ла чүүлдер арыг бойдузу.

Тайылбыр чок чайгаар-ла бодум

Кээргел-биле боданып чорууйн.

Ё). Эм-таӊын өргүүрү:

42) Аарыгга удур эмненип

Кадыкшылым чечелевишаан

Хей-Аът өөрүшкүзүн хүлээп ап,

Келир өйже көдүрлүп чорууйн.

III. Хараадал:

43) Эрте берген үе-дүптен бээр

Үреп чораан сагылдарым дээш,

Эпчоксунуп хараадап ор мен

Картаптавас болуйн, өршээӊер.

IV. Өөрүшкү үлежири:

44) Дүш-түл ышкаш Өөредиглерниӊ

Тускай чоруу куруг болганда,

Бүгүдениӊ чедиишкининге

Сеткилимден өөрүп олур мен.

V. Өөредиг дилээри;

45) Мерген-Угаан булуттарын чыып,

Энерелдиӊ чаъзын чагдырып.

Өзүмнерни өстүрүп өйлээр.

Өөредигден эргилдириӊер.

VI. Очалаӊдан чорбазын дилээри;

46) Човулаӊнар төнгүжеге дээр

Оранымче моорлап келгештиӊ,

Тиилелгениӊ савазын дүптеп

Бисти кагбайн саадап көрүӊер.

VII. Буян-Кежиин өргүүрү;

47) Дээди Будда Очур-Дараныӊ

Деӊнелинге четкижеге дээр,

Амылыглар келир назыда

Башкым чаглаан эдилеп чорзун.

Күрү-Башкызынче көрнүрү:

48) 1.Үндезинниг билиг сүүзүнү

Байлак мөзү-шынарлар дөзү,

Чүдүлгениӊ чурумун туткан

Башкым слерже көрнүп чалбардым.

49) 2. Тиилелгениӊ бодун чогуткан

Ёзулуг шын үдекчим болган,

Беш-Буддалар овуру болган

Башкым слерже көрнүп чалбардым.

50) 3. Үш деӊнелин чагырып алган

Ёзу-чаӊчылдарныӊ чажыды,

Тайылбырлап бээри тодаргай

Башкым слерже көрнүп чалбардым.

51) 4. Эрткен өйнүӊ Буддаларынга

Чагыртынмаан чорумалдарга,

Частырыг чок кокпаны изээн

Башкым слерже көрнүп чалбардым.

52) 5. Хосталга чок амылыгларга

Дидим чорук тугун тывыскан,

Чолдуг кежиин соӊнай дамчыткан

Башкым слерже көрнүп чалбардым.

53) 6. Ал-бодундан үнген хылдарны

Богдаларым ышкаш хүндүлээйн,

Үш үеде он чүктү туткан

Башкым слерже көрнүп чалбардым.

54) 7. Амылыглар чыргал-дыжы дээш

Бөдүүн кижи овуру болган,

Белдирлери эртинелерлиг

Башкым слерже көрнүп чалбардым.

55) 8. Татхагаттар Хүрээзи болган

Мага-бодун Бурганнар долган,

Үш-Эртине бойдузу болган

Башкым слерже көрнүп чалбардым.

56) 9. Түмен мандалалар бүдүжү

Медерелдиӊ арыг ук-дөзү,

Буддаларныӊ чыыжын тургускан

Башкым слерже көрнүп чалбардым.

57) 10. Мөӊге болгаш өскерлип чоруур

Сарыг-Шажын бойдузу болган,

Төнчүзү чок Эне-Сеткилдиг

Башкым слерже көрнүп чалбардым.

Буян-Кежик шөлүнден дилег кылыры:

58) Оо Богда – Буян-Шөлү,

Коргуушкундан камгалап,

Бойду-Сады болгужемче

Чаглаам болуп чоруӊар.

Шиди күжүн дамчытпышаан

Чалгыглардан камнаӊар.

Чуртталгадан чуртталгаже

Илбээӊерден салбаӊар (3 катап).

«Ом-Муни-Муни-Маха-Муние-Суу-Хаа» (3 катап)

Бөдүүн, улуг арыглаашкыннар:

59) 1. Күрү-Башкы-Будда-Доржечаӊ:

Чырыткылыг угаан Чамыяӊ,

Энерелдиг сеткил Ченрези,

Күчү-күштүг Очур-Маанайым,

Чүс-Хүндүлүг Цонкапа Башкы,

Далай-Лама с(и)лерге мөгейдим.

Мага-боттуӊ нүгүлдери арыглаттынзын:

1. Ом-Аъ-Ра-Па-Ца-На-Ди –

(өлүрүкчү чорук бачыды арлы бээр).

2. Ом-Аъ-Ра-Па-Ца-На-Ди –

(оорланыр чорук бачыды арлы бээр).

3. Ом-Аъ-Ра-Па-Ца-На-Ди –

(сандаргай чорук бачыды арлы бээр).

2. Күрү-Башкы-Будда-Доржечаӊ:

Чырыткылыг угаан Чамыяӊ,

Энерелдиг сеткил Ченрези,

Күчү-күштүг Очур-Маанайым,

Чүс-Хүндүлүг Цонкапа Башкы,

Далай-Лама с(и)лерге мөгейдим.

Аас-дылдыӊ нүгүлдери арыглаттынзын:

4. Ом-Ма-Ни-Пад-Ме-Хум –

(мегечи чорук бачыды арлы бээр).

5. Ом-Ма-Ни-Пад-Ме-Хум –

(сөгленир чорук бачыды арлы бээр).

6. Ом-Ма-Ни-Пад-Ме-Хум –

(хоптаныр чорук бачыды арлы бээр).

7. Ом-Ма-Ни-Пад-Ме-Хум –

(хоозун чугаа бачыды арлы бээр).

3. Күрү-Башкы-Будда-Доржечаӊ:

Чырыткылыг угаан Чамыяӊ,

Энерелдиг сеткил Ченрези,

Күчү-күштүг Очур-Маанайым,

Чүс-Хүндүлүг Цонкапа Башкым,

Далай-Лама с(и)лерге мөгейдим.

Угаан-сарыыл нүгүлдери арыглаттынзын:

8. Ом-Ваджра-Пани-Хум-Пе…

(адааргак чорук бачыды арлы бээр).

9. Ом-Ваджра-Пани-Хум-Пе…

(кара сагыш бачыды арлы бээр).

10. Ом-Ваджра-Пани-Хум-Пе…

(мугулай чорук бачыды арлы бээр).

4. Күрү-Башкы-Будда-Доржечаӊ:

Чырыткылыг угаан Чамыяӊ,

Энерелдиг сеткил Ченрези,

Күчү-күштүг Очур-Маанайым,

Чүс-Хүндүлүг Цонкапа Башкым,

Далай-Лама с(и)лерге мөгейдим.

Он кара үүле хири арыглаттынзын:

Ом-А-Ра-Па-Ца-На-Ди,

Ом-Ма-Ни-Пад-Ме-Хум,

8-10. Ом-Ваджра-Пани-Хум-Пе…

(үш ал-боттуӊ бачыттары арлы бээр).

60) Тускай, нарын илби-шидилер:

5. Күрү-Башкы-Будда-Доржечаӊ:

Чырыткылыг угаан Чамыяӊ,

Энерелдиг сеткил Ченрези,

Күчү-күштүг Очур-Маанайым,

Чүс-Хүндүлүг Цонкапа Башкы,

Далай-Лама с(и)лерге мөгейдим.

Тайбыӊ шидилерден шаӊнап бериӊерем:

1. Ом-Аъ-Ра-Па-Ца-На-Ди –

(Ак-Тарийгилер очалаӊ дола бээр).

2. Ом-Аъ-Ра-Па-Ца-На-Ди –

(аржаан чулуун долдур кудуптар).

3. Ом-Аъ-Ра-Па-Ца-На-Ди –

(чүрээмдиве эстип кирип кээрлер).

6. Күрү-Башкы-Будда-Доржечаӊ:

Чырыткылыг угаан Чамыяӊ,

Энерелдиг сеткил Ченрези,

Күчү-күштүг Очур-Маанайым,

Чүс-Хүндүлүг Цонкапа Башкы,

Далай-Лама с(и)лерге мөгейдим.

Өзер шидилерден шаӊнап бериӊерем:

4. Ом-Ма-Ни-Пад-Ме-Хум –

(Сарыг-Тарийгилер очалаӊ дола бээр).

5. Ом-Ма-Ни-Пад-Ме-Хум –

(аржаан чулуун долдур кудуп бээр).

6. Ом-Ма-Ни-Пад-Ме-Хум –

(аржаан чулуун долдур кудуп бээр).

7. Ом-Ма-Ни-Пад-Ме-Хум –

(чүрээмдиве эстип кирип кээрлер).

7. Күрү-Башкы-Будда-Доржечаӊ:

Чырыткылыг угаан Чамыяӊ,

Энерелдиг сеткил Ченрези,

Күчү-күштүг Очур-Маанайым,

Чүс-Хүндүлүг Цонкапа Башкы,

Далай-Лама с(и)лерге мөгейдим.

Дошкун шидилерден шаӊнап бериӊерем:

8. Ом-Ваджра-Пани-Хум-Пе…

(Кызыл-Тарийгилер кымчы-сыдымныг).

9. Ом-Ваджра-Пани-Хум-Пе…

(мугулай амылыгларны чыып эккээр).

10. Ом-Ваджра-Пани-Хум-Пе…

(чүрээмдиве эстип кирип кээрлер).

8. Күрү-Башкы-Будда-Доржечаӊ:

Чырыткылыг угаан Чамыяӊ,

Энерелдиг сеткил Ченрези,

Күчү-күштүг Очур-Маанайым,

Чүс-Хүндүлүг Цонкапа Башкы,

Далай-Лама с(и)лерге мөгейдим.

Күштүг шидилерден шаӊнап бериӊерем:

1-3. Ом-А-Ра-Па-Ца-На-Ди…

(Көк-Тарийгилер кестик-савалыг).

4-7. Ом-Ма-Ни-Пад-Ме-Хум…

(Аъш-чемни үлеп төндүрер).

8-10. Ом-Ваджра-Пани-Хум-Пе…

(чүрээмдиве эстип кирип кээрлер).

61) Авырал ап көрүнгенимден

Будда Башкы чоруум чогудуп,

Чырыткылыг херелдер долган

Ак, кызыл, көк чулуун чоргузуп,

Бачыт-хайны төндүр арыглааш

Мөзү-бүдүжүмнү чазапты,

Күрү-Башкым ийиги овуру

Тейимдиве эстип кирипти:

1. Ом-А-Гуру-Ваджра-Дара-Джецун-Геше-Джампа-Тинлей-Сарва-Сидхи-Хум-Хум (3 к).

2. Ом-Аъ-Гуру-Ваджрадара-Манджушри-Вимукта-Дарма-Донза-Сарва-Сидхи-Хум-Хум (3 к).

3. Ом-А-Гуру-Ваджрадара-Вагиндра-Сумати-Шасанадхара-Самундра-Шри-Бхадра-Сарва-Сидхи-Хум-Хум(3 катап).

...





Читайте также:
Средневековье: основные этапы и закономерности развития: Эпоху Античности в Европе сменяет Средневековье. С чем связано...
Этапы развития человечества: В последние годы определенную известность приобрели попытки...
Зачем изучать экономику?: Большинство людей работают, чтобы заработать себе на жизнь...
История русского литературного языка: Русский литературный язык прошел сложный путь развития...

Поиск по сайту

©2015-2022 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-05-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:


Мы поможем в написании ваших работ!
Обратная связь
0.051 с.