Задание № 3. Переведите предложения на русский язык, сделайте их грамматический разбор.
Задания для чтения

 

Задание № 1. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на правильную постановку ударения. Объясните произношение и ударение.

Urbs, quămquăm, caelum, aes, agricŏla, poenă, caelicŏla, aură, clārŭs, causă, scĭĕntĭă, quŏt, ămīcĭtĭă, naută, cōnsŭētūdō, pŏētă, ărs, băcŭlŭm, audācĭă, bĕātŭs, laetĭtĭă, ĭgnĭs, coeptŭm, quīntŭs, cīvĭs, aurĭs, caecŭs, cĕntŭm, ōrnāmĕntŭm, sŭŭs, sŭāvĭs, cŏncŏrdĭă, bēstĭă, phĭlŏsŏphŭs, aetās, dŏmŭs, mĕmŏrĭă, pŭlchĕr, schŏlă, beneficium, rătĭō, pŏpŭlŭs, cēnsūră, pŏtĕntĭă, hĭstŏrĭă, fēmĭnă, pūblĭcŭs, vītă, paătĕr.

 

Задание 2. Прочитайте данные ниже слова, правильно ставя ударение.

aes, vae, jam, quī, quae, quod, et, ut, nōn;

āēr, āera, saepe, coepī, causa, jugum, sphaera, nauta, silva, ubī, agō, locus, liber, verbum, neuter, auctor, equus, nympha, quaerō, quamquam, quantum;

spatium, Phrygia, Latium, veniō, sentiō, faciō, dēbeō, studeō, moveō, moneō, timeō, negōtium, auxilium, memoria, dormiō, pecūnia, coluī, dēleō, aciēs, ālea, arānea, ēloquentia, mortuus, officium;

triumphus, Aegyptus, secundus, honestus, aeternus, December, propinquus, Minerva, dēfendō, lībertas, prōmittō, cōnfectum, cognōscō, argentums, relinquō, frumentum, acerbus, ministrō, exemplum, adventus, dēlictum, elephantus, lucerna, superbus;

celĕbrō, arātrum, tenĕbrae, theātrum, triquĕtrus, involūcrum, ferĕtrum, lūdĭcrum, simulācrum, dēmĭgrō, intĕgrō, cicātrīx, genĕtrīx, cerĕbrum, mediŏcris, obsĕcrō;

Daedălus, Germānus, syllăba, dēclārō, Caucăsus, Homērus, Cicĕrō, Athēnae, poēta, māchĭna, aquĭla, amīca, candĭdus, datīvus, occĭdō, Juppĭter, tībīcen, Eurōpa, atŏmus, accūsō, tabŭla, saecŭlum, Dīāna, fābŭla, numĕrō, reddĭtum, scrīptūra, habĭtum, servītum, catēna, discipŭlus, cētĕrus, monĭtum, agricŏla, parātum, ocŭlus, oppĭdum, rēgīna, cīvĭtās, tempŏris, genĕris, disciplīna, doctrīna, relĭquus, mātrōna, impĕrō, exprĭmō, ēdŭcō, ēdūcō, fortūna, longitūdō, compărō, dēcēdō, cultūra, senātus, nāvĭgō, īnstitūtum, harēna, beātus, concrētus, lacrĭma, nōmĭnō, jūstitia, symphōnia, adverbium, participium, manipŭlus, Eurōpa, aënus, aurōra, fauna, laurus, philosophĭa, physĭca.

Задание 3. Разделите на слоги следующие слова, напишите транскрипции.

āēr, āera, saepe, sphaera, nautasilva, verbum, nympha, spatium, veniō, aciēs, officium, triumphus, exemplum, celĕbrō, arātrum, tenĕbrae, triquĕtrus, Daedălus, amīca, dēclārō, numĕrō, reddĭtum, saecŭlum, discipŭlus, oppĭdum, impĕrō, beātus, aënus, philosophĭa, accūsō, lībertas, negōtium

 

 

Задания на перевод

 

Задание № 1. Переведите на русский язык. Проанализируйте предложения.

 

Narrā! Audiunt. Quid dīcĭs? Nihil audīs. Cūr non audīmus? Tacē1 Quid agĭtis? Saepe Latīnē lege et scrībe! Latīnē multum legĕre et scrībĕre dēbētis. Legunt nōn sōlum Latīnē, sed etiam Graecē. Ōrā et labōrā! Nōlīte tacēre, sī dīcĕre dēbētis! Nōn tacēmus , sed narrāmus.

 

Задание № 2. Прочитайте предложения. Сделайте грамматический разбор предложений: для существительных выпишите словарные формы и определите грамматическую форму (склонение, число, падеж). Для глаголов выпишите первую и четвертую основные формы, определите основу infectum, время, наклонение, залог, лицо и число. Переведите предложения.

Образец:

Discipŭli in scholis libros legĕre debent. discipŭl-i (discipŭlus, i m, 2-е скл. -- ученик) -- gen. sg., nom. pl., voc. pl.; in (предлог с acc./abl. -- в, на); schol-is (schola, ae f, 1-е скл. -- школа) -- dat. pl., abl. pl.; libr-os (liber, bri m, 2-е скл. -- книга) -- acc. pl.; leg-ĕre (lego, legĕre, 3 спр., leg- -- читать) -- inf. praes. act.; debe-nt (debeo, debēre, 2 спр., debē- -- быть должным) -- praes. ind. act, 3 pl. Ученики в школах должны читать книги.

 

1. Agricŏla agrum colit. 2. Amīcis auxilio curro. 3. Diligentia discipŭlos ornat. 4. Discipŭli magistrum audiunt. 5. Fluvius campos irrĭgat. 6. Inimīci oppĭdum oppugnant. 7. Magistri discipŭlos docent. 8. Otium post negotium. 9. Romāni Gallos vincunt. 10. Romāni victoriae student. 11. Amīcus Marco librum dat. 12. Bellum est ante portas. 13. Discipŭli magistro epistŭlam scribunt. 14. Elephantum ex muscā facis. 15. Eloquentia viris ornamento est. 16. Germāni trans Rhenum incŏlunt. 17. Ignorantia non est argumentum. 18. Inter arma tacent musae. 19. Ira initium insaniae est. 20. Legĭmus libros poētārum Romae. 21. Lupus non mordet lupum. 22. Magistri debent docēre discipŭlos. 23. Marcus epistŭlam amīco mittit. 24. Medĭci, quaerĭte remedium morbōrum! 25. Natūra sanat, medĭcus curat. 26. Pericŭlum est in morā. 27. Puĕri libros poētārum legunt. 28. Verbum monet, exemplum trahit. 29. Viri sunt praesidium oppidōrum. 30. In mundo ubīque vitam vidēmus. 31. Medĭci causas morbōrum invenīre student. 32. Nemo pericŭlum sine pericŭlo vincit. 33. Popŭli Germaniae Mercurium deum colunt. 34. Qui bene discit, libros amat. 35. Romāni castra vallo fossāque cingunt. 36. Romāni contra Helvetios arma vertunt. 37. Saepe discipŭli magisros doctrīnā supĕrant. 38. Viri defendunt patriam in pericŭlis. 39. Magister legit, discipŭli audiunt et scribunt. 40. Romāni delent oppĭda et vicos Gallōrum. 41. Romāni et Graeci colunt deos deasque. 42. Romāni in ripā fluvii castra ponunt. 43. Templa et theātra ornamenta oppidōrum sunt. 44. Viri, patriam in pericŭlis defendĕre debēmus. 45. Copiae oppĭdum occŭpant et ibi praesidium collŏcant. 46. Discipŭli verba recte scribĕre et legĕre debent. 47. Helvetii arma capiunt et in Romānos incēdunt. 48. Puĕri in scholam veniunt et ibi discunt. 49. In bello viri et femĭnae et puĕri pugnant. 50. In Italia et Graecia vides monumenta et statuas. 51. Inter bella et pericŭla non est locus otio. 52. Magistri docent discipŭlos recte legĕre et scribĕre verba. 53. Discipŭli ad magistrum venīre debent, non magister ad discipŭlos. 54. Lacaena filio dicit: “Aut cum scuto, aut in scuto”. 55. Magister discipŭlis librum dat et dicit: “Discipŭli, librum aperīte et fabŭlam Phaedri, poētae Romanōrum, de lupo et agno legĭte!”

 

Задание № 3. Переведите предложения на русский язык, сделайте их грамматический разбор.

 

1. Sententiam Scaevolae probamus.

2. Agricola villam possidet.

3. Contumacia cumulat poenam.

4. Ignorantia non exusat.

5. Lucius Titius, dominus fundi, servum emit et pecuniam Publio Sempronio dat.

6. Vicinus meus aquam per fundum suum ducit.

7. Reus ab advocato defenditur.

8. Voluntas testatoris pro veritate habetur.

9. Semel civis – semper civis.

10.Civis ius sacrum est.

11.Qui eligit ius, eligit iudicium.

12.Magistra puellis fabulam narrat.

13.Laborare debemus.

14.Si vales, bene est, ego valeo.

15.Etiam bestia memoriam habet.

16.Si narras, audire debeo.

17.Si magistra narrat, audire debetis.

18.Stellae et luna nautis viam monstrant.

19.Puelae statuam rosis ornant.

20.Patriam amare et defendere debemus.

21.Luna et stellae terram illustrant.

22.Luna saepe figuram litterae C habet.

23.Diana sagittas habet.

24.Sagitis Diana bestias silvarum necat.

25.Agricolae arant terram, nautae navigant.

26.Sicilia est insula Europae.

27.Amica nos ad se vocat.

28.Fabulas poetarum libenter legimus.

29.Amicus mecum legit et scribit.

30.Magistri discipulos docent.

 Читайте также:
Расчет длины развертки детали: Рассмотрим ситуацию, которая нередко возникает на...
Определение понятия «общество: Понятие «общество» употребляется в узком и широком...
Восстановление элементов благоустройства после завершения земляных работ: Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны...
Решебник для электронной тетради по информатике 9 класс: С помощью этого документа вы сможете узнать, как...

Поиск по сайту

©2015-2022 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-08-20 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:


Мы поможем в написании ваших работ!

 

 

 

 

Обратная связь
0.068 с.